# رازهای_موفقیت

تکنولوژی فکر(دکترعلیرضاآزمندیان)

  یک کشورتوسعه یافته راانسانهای توسعه یافته میسازند. هدف ماازاجرای تکنولوژی فکرایجاد نگرشی نودراندیشه هاوباورهای فردفردمردم ایران است تکنولوژی فکر یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید