چگونه مردم را به خود جذب کنیم

 

در ده ثانیه نشان دهیم که برای خود کسی هستیم .
یکی از دوستان من به نام کارن در حرفة خود که تزیین و مبلمان خانه هاست بسیار ماهر و مورد قبول است . همسر او نیز به همان اندازه در کار خودش که ارتباطات است ، شهرت قابل توجهی دارد . آنها دو پسر کوچک دارند .

در محیط کار همه مطیع کارن هستند و برای نظراتش ارزش قائلند . او در این زمینه فردی سرشناس است .

با این حال همیشه از این مسئله شکایت دارد که وقتی می خواهد در مشکلات کاری همسرش به او کمک کند ، یا وقتی درمسائل مربوط به مدرسة بچه هایش شرکت کند ، هیچ کس به حرف های او اعتنا نمی کند .

او یکبار از من پرسید : « چه طور میت وانم در یک جمع مورد توجه واقع شوم ، طوری که بتوانم نظر افرادی که مرا نمی شناسند به خود جلب کنم یا حداقل آدم جالبی به نظر برسم ؟ » روش هایی که در این بخش آمده ، به شما کمک می کند تا به این هدف دست یابید . شما می توانید با استفاده از این روش ها ، درنظر هر کسی ، فردی خاص باشید . و در هر جمعی نظرها را به خود جلب کنید ، حتی اگر درآن جمع فردی بیگانه و ناآشنا باشید .

 

 

بیایید ، از لبخند زدن شروع کنیم .
افراد موفق می دانند یکی از قوی ترین سلاح ها لبخندشان است ، به همین دلیل کاری می کنند ، با این شیوه بیشترین تأثیر را بر بیننده بگذارند .

لبخندهای کوتاه و مصنوعی ، امروزه کاربرد چندانی نداردو در هزارتوی دنیای امروزدیگر هیچ تأثیری را بر جای نمی گذارد .به رهبران بزرگ دنیا ، کسانی که سخنرانی های اساسی ، ایراد می کنند ، یا صاحبان شرکت های معتبر و مشهور نگاه کنید . هیچ یک از آنها را در حال لبخند زدن نمی بینید . افراد با نفوذ و نامی نیز در همة طبقات اجتماعی ، این چنین اند ، ولی وقتی خطوط لبخند بر چهره های شان نقش می بندد ، آن قدر قدرتمند عمل می کند .و که دنیا را به لبخند زدن وا می دارد .

 


راهکار ۱ - لبخند اثر بخش


وقتی می خواهید با کسی سلام و احول پرسی کنید ، ابتدا لبخند نزنید ، چون ارزش لبخندتان را از بین می برید . سعی کنید ،لحظه ای به صورت او خیره شوید ، سپس مکث کنید .

وضعیت روحی او را به طور کامل بررسی نمایید .

آن گاه با لبخندی عمیق ، گرم و سرشار از توجه و علاقه به او نگاه کنید ، لبخندی که چشمان تان را هم فرا گیرد .

این لبخند مانند موجی گرم و گیرا ، مخاطب شما را دربر می گیرد .

با این تأخیر کوتاه مخاطب شما احساس می کند که این لبخند ، صادقانه و فقط متعلق به اوست .

 

 

زبان نگاه
چشمان شما مانند مواد منفجره ، می توانند احساسات مردم را به تکاپو و هیجان وا دارند . افراد موفق می دانند که نگاه های عمیق و طولانی می توانند بسیارمفید باشند ، بخصوص میان دو جنس مخالف . در کارهای اداری ، حتی زمانی که طرف مقابل از احساسات عاشقانة شما آگاه نیست ، زبان و نگاهی نیرومند می تواند تأثیری عمیق و نافذ بر زن و مرد بگذارید . این نوع نگاه توأم با ادراک و احترام ، احساسات درونی شما را القاء خواهد کرد .

 

راهکار ۲ -برای زنان - زبان نگاه
فکر کنید ،چشمان تان با شیرینی لذیذ و دلنشینی به چشمان مخاطب تان چسبیده است .

حتی بعد از پایان سخنان تان نیز به نگاه های تان ادامه دهید . لازم است سویی دیگر را بنگرید ، این کار را به آهستگی و بدون جلب توجه انجام دهید ، آخرین چسبندگی های شیرینی را آن قدر بکشید تا سرانجام تمام شود .

 

 

راهکار ۳ - برای مردان - زبان نگاه
هنگام حرف زدن با مردان ، ازروش نگاه های پرنفوذ استفاده کنید . ولی زمانی که می خواهید دربارة مسائل شخصی صحبت کنید ، از نگاه های کوتاه تری استفاده کنید . تا مخاطب تان احساس نکند مورد تهدید قرار گرفته یا منظور شما را به درستی درک نکرده است .

ولی در برخوردهای روزمره ، ارتباط چشمی خود را به تدریج افزایش دهید و وقتی با زنی همکلام شدید ، ازاین شیوه بیشتر استفاده کنید .

اینک روش مهمی را مطرح می کنیم که باعث می شود شما فرد پر منزلتی جلوه کنید .

 

 

از دندان های خود بیاویزید
افراد موفق در زندگی با اطمینان عمل می کنند . با عتماد به نفس حرکت می کنند . همیشه لبخندی توأم با غرور بر لب دارند . هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند . طرز رفتار شما نشان می دهد که شما مرد یا زنی هستید که برجشته و ممتاز بودن ، عادت ذاتی شماست . به این روش تجسمی ، که طرز سلوک شما را همچون فردی موفق آشکار می شازد ، توجه کنید . من آن را با این عبارت می خوانم : با دندان های خود بیاویزید .

 

راهکار ۴ - با دندان های خود بیاویزید
فرض کنید ، یک گیرة آهنین که در سیرک با دندان از آن آویزان می شوند به چهار چوب دری که می خواهید از آن عبور کنید آویخته باشند . آن را با دندان می گیرید ، و در حالی که محکم در میان دندان های خود نگاه داشته اید ، شما را به بالاترین نقطه می رساند . وقتی از دندان های خود آویزان باشید ، همة عضالت شما در بهترین حالت خود کشیده می شوند .

حالا آماده اید تا مردم را در جایی که می خواهید به خود جذب کنید ، یا کارهای روزانة خود را انجام دهید ، یا آن جا که تنها فرد مهمی به نظر برسید ، فرود بیایید .

تکیه گاه بچه های بزرگ باشید

نخستین واکنش شما در برابر فردی که برای اولین بار او را ملاقات می کنید ، ذهنیتی به وجود می آورد که تمامی روابط شما در ان شکل می گیرد . اگر از کسی که تازه با او آشنا شده اید چیزی می خواهید ، باید به او ثابت کنید که خاص بودنش رادرک می کنید .

شیوه ای که در این جا به آن اشاره می کنیم ، به شما قدرتی می بخشد تا بتوانید هر چه را از دیگران می خواهید ، به سادگی به دست آورید . من این روش را تکیه گاه بچه های بزرگ می نامم .

 

 

 

راهکار۵ - تکیه گاه بچه های بزرگ شوید
این نقطة اتکا را در اختیار هر کسی که ملاقات می کنید ، قرار دهید . درست در لحظه ای که به شخص جدیدی معرفی می شوید

به او پاداش دهید . همان لبخحند گرمی را که به بچة بازیگوشی که از روی پاهای شما جست و خیز می کند ، می زنید و همان توجهی را که نسبت به او دارید ، در مورد آشنای جدید خود دلنشین دهان بی دندان بچه را از او تحویل بگیرید . وقتی فرد جدید ، بتواند کاملاً به شما تکیه کند ، یعنی شما خاص بودن او را درک کرده اید !

در ده ثانیه نشان دهیم که برای خود کسی هستیم ، درون هر کسی کودکی نهفته و برای این که شما قدر و منزلت او را درک کنید ، گهوارة خود را به لرزه در آورد .

 

 

 

دوست قدیمی سالم
اگر می خواهید مردم به شما علاقه مند شوند ، باید به آنها نشان دهید ، چه قدر دوست شان دارید ! وقتی به دوستی ، قدیمی می رسیم ، بدون کمترین تأملی ، سرشار از گرمی و محبت با او روبه رو می شویم . ناخودآگاه خنده بر لب هایمان می نشیند . حلوتر می رویم . نگاه های مان مهربان و دوستانه می شود . و سرانجام برای در آغوش گرفتنش ، به سویش می شتابیم . ولی اغلب وقتی با فردی نا آشنا روبه رو می شویم ، با خجالت یا بی تفاوتی احساس ناخوشایندی را به او منتقل می کنیم که باعث سردی رابطه می شود .

به این شیوة تجسمی ، توجه کیند . با بکارگیری این روش مطمئناً ، در نخستیم ملاقات با هر کسی ، برخورد گرمی را با او خواهید داشت .

 

راهکار ۶ - دوست قدیمی سلام

وقتی با کسی برخورد می کنید تصور کنید دوست قدیمی شماست و ازاین که فرازو نشیت زندگی ، شما رامدت ها از هم دور کرده ناراحت بوده اید ، ولی حالا خدا را شکر می کنید که این دیدارسبب شده تا به دوست خود برسید !

تجسم این تجربة لذتبخش ، زنجیره ای از واکنش های مطلوب را درشما ایجادمی کند ، از باز شدن ناخودآگاه گرة ابروها گرفته تا حالت قرار گرفتن انگشت های پا ویا هر چیزی که سبب بروز عکس العمل می شود .

اینک روش هایی را که به شما کمک می کنند تا بتوانید درنظر همه جلب توجه و خوش برخورد جلوه کنید را یاد گرفته اید ، ولی کار هنوز تمام نشده است . علاوه براین که می خواهید مورد علاقه و اقع شوید ، باید مورد اعتماد ، باهوش و دارای اعتماد به نفس باشید . سه شیوة بعدی به شما کمک می کنند تا با این اهداف دست یابید .

 

 

حرکات حاکی از بی قراری بروز ندهید
در برخورد با دیگران ، اگر می خواهید مورد اعتماد واقع شوید ، همة حرکات ناشیانه و غیر ضروری خود را سرکوب کنید . حرکات حاکی از بی قراری این احساس را درمخاصب شما ایجاد می کند ، که در جایی ، مرتکب اشتباه شده اید یا دروغ می گویید .

این شیوه ، شما را یاری می دهد ، تا کاملاً قابل قبول و مورد اعتماد به نظر برسید .

 

 

راهکار ۷ - حرکات غیر ضروری را حذف کنید

وقتی با کسی صحبت می کنید به خارش بینی تان که می خارد ، وزوز گوش تان که صدا میکند یا درد پای تان ، توجهی نکنید . وول نزنید ، به خود نپیچید ، و یا جایی از بدن تان را نخارائید . از همه مهم تر این که دست های خود را از صورت تان دور نگاه دارید . حرکات دست در نزدیگی صورت و حرکاتی ازاین قبیل موجب می شود شنونده در صحت حرف های شما تردید کند.

 

 

کانال سکوت را انتخاب کنید
اگر می خواهید در نظر مردم فردی باهوش جلوه کنید ، به دقت به آنها بنگرید ، سعی کنید احساس شان را دربارة حرف هایی که می زنید ، درک کنید و پاسخ خود را مطابق با آن فراهم کنید .

نیازی نیست که زبان اشارات را به طور کامل بیاموزید . شما از طریق کسب تجربه و گذر زمان با مهارت های رفتاری و دیداری آشنا خواهید شد . اغلب مردم می دانند ، اگر مخاطب بی توجهی کند یا جای دیگری را نگاه کند ، به این معنی است که حرف های گوینده برایش جالب نیست . وقتی مخاطب قادر به تحمل حضور شما نباشد ، با دست کشیدن به پشت گردن خود واکنش نشان خواهد داد . وقتی مخاطب به شما احساس برتری کند . با دست هایش بازی خواهد کرد . پس یاد بگیرید ، هر وقت مخاطب تان خسته شد و شروع به بروز عکس العمل کرد ، بی درنگ ، کانال سکوت را انتخاب کنید .

 

 

راهکار ۸ - کانال سکوت را انتخاب کنید

سعی کنید همیشه در دو جهت سخن بگویید : احساس خود را بیان کنید ، در حالی که مراقب واکنش مخاطب تان نیز هستید . به این ترتیب ، حرکت بعدی خود را مطابق با آن طراحی کنید و همه خواهند فهمید که شما حواس تان جمع است و از هیچ چیزی غافل و بی خبر نیستید و در نتیجه آدم باهوشی به نظر خواهید رسید .

 

 

همه چیز را قبلاً تجربه کنید
کارشناسان معتقدند اگر قبل از انجام کاری ، رفتار خود را در ذهن مجسم کنیم ، صداها را در ذهن خود بشنویم و نوع حرکات را مرور کنیم ، می توانیم آن فعالیت را بسیار مؤثرتر انجام دهیم . استفاده از قوة تخیل و تجسم در کارها ، در انجام هر عملی مؤثر خواهد بود ، از جمله در حرفه های ارتباطی . به این روش تجسمی که در انجام همة فعالیت ها مؤثر است ، توجه کنید . این روش را قبل از رقتن به مهمانی ها ، سمینارها یا جلسات مهم به کار ببندید . همة آنچه را که قرار است ، اتفاق بیفتد قبلاًَ در ذهن خود مجسم کنید .

 

 

راهکار ۹ - همه چیز را قبلاً تجربه کنید
خود را به جای فرد برتری که مورد پسند شماست ، قرار دهید و مثل او بودن را تمرین کنید . خود را درحالی مجسم کنید که از دندان های تان آویزان شده اید ، با همه دست می دهید ، لبخند مؤثر و خوشایندی بر لب دارید ، و از عملکرد چشمان گیرا یا زبان نگاه استفاده می کنید . صدای خود را بشنوید که به راحتی با همه گپ می زنید . از برتری و در اوج قرار گرفتن تان و این که دیگران را مجذوب خود کرده اید ، لذت می برید .

خود را به صورت همان فرد برتری که مورد قبول تان است ، مجسم کنید . خواهید دید که همه چیز خودبه خود و همان طور که می خواهید پیش می رود .

مردم دو دسته اند :

یک دسته آنهایی که وقتی وارد اتاقی می شوند ،

می گویند : « خب ، من این جا هستم »

و دستة دوم ، کسانی که وقتی وارد اتاقی می شوند ، می گویند : « آه تو این جا هستی . »

/ 0 نظر / 15 بازدید